Načítám

Jak se stát klientem penzionu?

Pokud se chcete stát klientem jednoho z penzionů pro seniory, je nutné vyplnit nejprve žádost o umístění: zde

Žádosti o uzavření Smlouvy o ubytování a základní péči v penzionu U Bílého sloupu 2088, Podkrušnohorská 1591, Vodní 872 (dále jen „Smlouva“) se podávají Krušnohorské poliklinice s.r.o. pouze na výše uvedených formulářích, které jsou k dispozici i na jednatelství Krušnohorské polikliniky s.r.o..

O jejím zařazení a zpracování budete uvědoměni v nejzazším možném termínu.

Smlouvu lze uzavřít s osobou, která je:

I. a) občanem České republiky a má trvalý pobyt ve městě Litvínov

b) je žadatelem nebo příjemce příspěvku na péči poskytovaném osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. podle zákona č. 108/2006 Sb.,

c) je klientem pečovatelské služby

d) je způsobilá přijímat plnění a plnit povinnosti obsažené ve Smlouvě.

II. Smlouvu lze dále uzavřít s osobou, která je uživatelem služeb poskytovaných v zařízeních Krušnohorské polikliniky s.r.o., a to Podkrušnohorská nemocnice následné péče, Domov pro seniory Naděje I., Domov pro seniory Naděje II.

Prokazování kritérií pro uzavření smlouvy 

Splnění kritéria obsaženého v předchozím bodě  a) „první odrážka“ prokazují žadatelé při předložení žádosti občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.

Splnění kritéria obsaženého v předchozím bodě a) „druhá odrážka“ prokazují žadatelé při předložení žádosti nájemní smlouvou, nebo výpisem z katastru nemovitostí osvědčujícím vlastnictví žadatele k nemovitosti, v níž se nachází bydliště žadatele, nebo jiným dokladem osvědčujícím právní důvod bydlení žadatele.

Splnění kritéria obsaženého v předchozím bodě b) prokazují žadatelé přílohou k žádosti, kterou je žádost o přiznání příspěvku nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku vydané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností opatřené doložkou právní moci.

Splnění kritéria obsaženého v v předchozím bodě  d) prokazují žadatelé přílohou k žádosti, kterou je v­­­yjádření lékaře o zdravotním stavu.

K uzavření Smlouvy o ubytování a základní péči v penzionu je nutné splnění alespoň 2 kritérií uvedených v předchozím bodě odst. 1., nebo splnění kritéria uvedeného  v předchozím bodě odst. 2.

Schválení pravidel

Pravidla pro uzavření Smlouvy o ubytování a základní péči v penzionech schválila Rada města Litvínova při výkonu působnosti valné hromady. Výjimky z Pravidel pro uzavření Smlouvy o ubytování a základní péči v penzionech povoluje Rada města Litvínova při výkonu působnosti valné hromady z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Bližší informace o možnostech ubytování, službách, platbách a pod.  Vám budou nyní poskytnuty na přímo na jednatelství KPL nebo na telefonech: 478 012 286, 478 012 281.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC