Načítám

GDPR – zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na 

KRUŠNOHORSKÉ POLIKLINICE

Úvodní ustanovení

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Krušnohorská poliklinika s.r.o. subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Krušnohorská poliklinika s.r.o. se sídlem Litvínov (dále  jen KPL), Žižkova ulice č.p. 151, IČO: 25030302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží nad tím, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřní legislativou KPL. 

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v KPL je Bc. Jan Brejcha, kterého lze kontaktovat na adrese jan.brejcha@mulitvinov.cz, na telefonu 476 767 826 nebo mobilním telefonu 778 888 503.

Zásady pro zpracování osobních ůdajů ve SPOLEČNOSTI

KPL považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost KPL. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů v KPL upravují vnitřní předpisy, které aplikují principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

 • Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje poskytnuty. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 • Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 • Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 • Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
 • Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů.
 • Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

Účely zpracování

 • Poskytování zdravotní péče a sociálních služeb
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
 • Následná ošetřovatelská péče
 • Domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Komerční činnost
 • Smluvní komerční činnost
 • Ubytovací služby
 • Administrativa a provoz společnosti
 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika a účetnictví
 • Správa majetku
 • Provozní agenda
 • E- infrastruktura (elektronická pošta)
 • Ochrana majetku a bezpečnost
 • Kamerový systém
 • Přístupy do zabezpečených prostor
 • Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
 • Zpracování bezpečnostních incidentů

Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

KPL zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů)

 • Zaměstnanec KPL
 • Uchazeč o zaměstnání
 • Obchodní partner
 • Externí spolupracovník
 • Pacient
 • Klient
 • Nájemce
 • Pronájemce
 • Žadatel o bydlení
 • Jiná osoba

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

KPL zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 • Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.).
 • Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.).
 • Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.).
 • Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.).
 • Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.).
 • Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
 • Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.).
 • Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.).

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

 • Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o zákon 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách; zákon 372/2011 Sb. zákona o zdravotních službách; zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

 • Plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.

 • Souhlas subjektů údajů:
  souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 • Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v: 
 • ochraně majetku a zamezení podvodům,
 • předávání osobních údajů v rámci KPL pro vnitřní administrativní a provozní účely,
 • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může KPL předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně KPL je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na datovou schránku KPL j7dqyf7, e-mailem na jednatelstvi@kplsro.net. Před zpracováním žádosti má KPL právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC